HTC EXODUS TELEFON BLOCKCHAİN DESTEKLİYOR

NEDEN BLOCKCHAİN?

Bitcoin gibi kriptoparalarda kullanılan blockchain teknolojisi, kişilerin internette kimliğini daha iyi gizleyerek alışveriş yapması ve para göndermesine izin veriyor. Bu sebeple hem merkez bankasının yerine blockchain sistemini koymak isteyen bankalar, hem de kendi milli kriptoparasını çıkarmak isteyen devletler blockchain sistemine geçmek istiyor.

--

--

KC Global LLC — USA || Online Business Specialist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store